Wettelijke bepalingen

Beheer van persoonsgegevens

Het NAM-IP Computer Museum hecht veel belang aan gegevensbescherming en respecteert de privacy van zijn bezoekers en de gebruikers van deze site. Wij verbinden ons ertoe om de vertrouwelijkheid van de gegevens die we bij het uitvoeren van onze activiteiten verzamelen te vrijwaren. Wij doen dit zoals hieronder beschreven.

Uw rechten als gebruiker

Zoals aangegeven in de Europese wetgeving (GDPR) hebben de gebruikers van deze site onder meer volgende rechten:

  • toegang tot en recht van verbetering, aanpassing en vervollediging van de Persoonsgegevens.
  • recht om op eender welk tijdstip een toestemming in te trekken, het gebruik van deze gegevens te beperken of het gebruik hiervan te weigeren.

Alle aanvragen hierover dienen gericht te worden aan  info@nam-ip.be

Veiligheid

Het NAM-IP Computer Museum neemt alle vereiste maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te vrijwaren. Deze maatregelen passen in ons beleid om onze informatica infrastructuur te beschermen tegen aanvallen van buitenaf. Wij doen dit door een analyse van de risico’s en een plan om deze te beheren, toegangscontrole, aanmaken van backups en het segmenteren van ons netwerk.

Welke gegevens worden opgeslagen en waarom?

Het NAM-IP Computer Museum kan gebruik maken van persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

  • om een vraag van een gebruiker te beantwoorden: e-mail en telefoonnummer
  • bij gebruik van deze site worden er geen cookies opgeslagen. Niettemin kan de site van onze partner naar wie we u leiden voor online reservering en onze shop dit wel doen.
  • om fraude tegen te gaan (zoals spamming, phishing hacking) kan ook informatie over het web browser en het IP-adres worden opgeslagen.
  • indien een gebruiker toestemming geeft om verdere informatie te ontvangen: e-mail adres..

Definities:

  • Site: de site van het NAM-IP Computer Museum is bereikbaar via de URL www.nam-ip.be. Ook andere sites die behoren tot dit top-domein zijn hierin begrepen.
  • Gebruiker: iemand die zich met de hierboven aangehaalde site in verbinding stelt en er gebruik van maakt.
  • Persoonsgegevens : “Ale informatie met betrekking tot een fysieke persoon die wordt geïdentificeerd of die kan geïdentificeerd worden”.

Wie zijn we?

Eigenaar van de site : ASBL NAM-IP – Henri Blès 192A, 5000 Namur, Belgique

Verantwoordelijke uitgever : NAM-IP Computer Museum – direction@nam-ip.be

Webmaster : NAM-IP Computer Museum – direction@nam-ip.be

Privacy beheerder : direction@nam-ip.be